ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ВСТАНОВЛЕННІ НЕГАТИВНИХ ОБСТАВИН ПІД ЧАС З’ЯСУВАННЯ СЛІДЧИМ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ (СПОРЯДЖЕННЯ) ПАТРОНІВ «ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ» КАЛІБРУ 9 ММ Р.А.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором підкреслюється, що важливою умовою правильного оперування доказами є логічний аналіз і оцінка кожного з них, а також всієї сукупності доказів. Тому логічна діяльність є необхідною стороною процесу доказування. Ґрунтуючись на аналізі й оцінці доказів, слідчий будує обґрунтовані припущення про їх походження, характер дій злочинця, тобто висуває окремі і загальні слідчі версії. Проте в процесі доказування в конкретних кримінальних провадженнях не завжди звертається увага на негативні обставини. Недостатнє вивчення питань природи негативних обставин є однією з причин того, що конкретні кримінальні правопорушення, в процесі розслідування яких не досліджені негативні обставини, залишаються нерозкритими. На основі узагальнення літературних джерел та вивчення судово-слідчої і експертної практики призначення і проведення судових експертиз розглядаються автором як один із засобів одержання доказової інформації під час розслідування кримінальних правопорушень. Особливо важливим є призначення експертиз у випадках, коли в слідчого виникає версія про інсценування кримінальної події або окремих її фрагментів. Успішне встановлення прихованих властивостей та взаємозв’язків предметів і явищ, на думку автора, вимагає застосування спеціальних знань, під якими в криміналістиці розуміють пізнання, що набуваються за допомогою спеціальної (професійної) освіти і досвіду роботи. У статті проаналізовано можливість використання слідчим спеціальних знань із метою з’ясування природи негативних обставин, причин та умов їх виникнення, а також способу виготовлення (спорядження) такого специфічного виду унітарних патронів, як патрони «травматичної дії» калібру 9 мм Р.А., вказується на значення огляду місця події на шляху виявлення негативних обставин щодо виготовлення (спорядження) зазначених патронів або їх окремих конструктивних елементів саморобним способом; розглядаються особливості оцінки та можливі шляхи використання негативних обставин у викритті інсценувань; акцентується увага на необхідності подальшого дослідження негативних обставин як підґрунтя підготовки методичних рекомендацій для слідчого. In the article, the author emphasizes that one of the clause of correct operations with evidences is the logical analysis and appraisal of each of them separately, and of their generally sum. That’s why the logical activity is one of the main method in proving process. Only with using of logical analysis and appraisal of evidences, the investigators are able to make educated assumptions about their origin, about the way of criminal’s acting, drawing up a private and general versions, as a result. But during the proving process in some criminal cases, the investigators sometimes ignores the negative circumstances. The insufficient study or ignorance of negative circumstances during the pretrial investigation is one of the main causes, why some of the criminal acts and crimes stays unsolved. The studying of numerous information sources, materials of pre-trial investigations, judicial and forensic experts practice let the author to assert, that the forensic examination is one of the main ways of receiving information during the crimes investigations. The most essential cases, where the forensic examinations have to be provided, are conducted with investigator’s version, according to which all the criminal act or only a certain part of it was staged. In the article, the author mentioned that the special (professional) education and a practical work experience are the main sources of earning by investigator the special knowledge, including forensics analysis skills, which are highly needed for revealing of hidden properties and connections between an items and events. In the text of research, the author declares the analysis of opportunities and special knowledge, which could be used by investigator or detective to study the nature of negative circumstances, сauses of their occurrence, that may be find out during the investigations of crimes, conducted with cartridges of “non-lethal action” сaliber 9 mm P.A. The author also describes the role of inspection of the scene for researching the negative circumstances during the studying of method of cartridges of “nonlethal action” сaliber 9 mm P.A. productions. The author also proposes the ways of estimation of negative circumstances, which can be used in cases, conducted with crime stages and instructs that the phenomenon of negative circumstances have to be studied deeper in future.
Опис
Ключові слова
негативні обставини, механізм утворення слідів, спеціальні знання, патрони «трав- матичної дії», виготовлення патронів, спорядження патронів., negative circumstances, mechanism of trace formation, specialized knowledge, traumatic bullets, ammunition production, load of ammunition.
Бібліографічний опис
Янковий М.О. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ВСТАНОВЛЕННІ НЕГАТИВНИХ ОБСТАВИН ПІД ЧАС З’ЯСУВАННЯ СЛІДЧИМ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ (СПОРЯДЖЕННЯ) ПАТРОНІВ «ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ» КАЛІБРУ 9 ММ Р.А. // Південноукраїнський правничий часопис. 2021. № 1. С. 199 - 203.