Окремі питання правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті охарактеризовано сучасний стан та специфіку нормативного регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів. Проаналізовано фактори та причини прийняття надзвичай- них законів, які корелюють із чинниками, що спричиняють необхідність такого особливого правового регулювання. Зауважено, що більшість надзвичайних правових режимів обумовлена багатофакторністю причин їх виникнення, що впливає на специфіку регулювання правовідносин в умо- вах таких екстраординарних режимів. Проаналізовані положення КПК України та норматив- но-правових актів, що стосуються особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзви- чайного стану або у районі проведення антитерористич- ної операції, операції Об’єднаних сил. Констатовано, що низка нормативно невирішених питань залишилася поза увагою законодавця, що негативно впливає на можливість вирішення завдань кримінального провадження, забезпе- чення прав, свобод та законних інтересів його учасників, єдність правозастосовної практики тощо. Виокремлені та охарактеризовані фактори, які вплива- ють на правове регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів та обумовлю- ють специфіку процедури досудового розслідування. Аналіз вітчизняних, міжнародних документів та пра- вових позицій ЄСПЛ дозволяє зробити висновок, що кри- мінальне процесуальне законодавство в умовах надзви- чайних правових режимів формується у діалектичному зв’язку із іншими нормативними джерелами, які здійсню- ють вплив на процеси праворегулювання відносин у цій сфері за екстраординарних умов. Формування законодав- ства, що регулює кримінальне провадження в умовах над- звичайних правових режимів характеризується стихійні- стю, непослідовністю, затримкою у прийнятті необхідних нормативно-правових актів, які також містять низку про- тиріч та неузгоджені між собою. Визначено, що специфіка регулювання кримінальних процесуальних правовідносин в умовах надзвичайних правових режимів полягає у тому, що вони забезпечуються не тільки ординарними нормами і законодавством, яке діє в умовах нормальної життєдіяльності, а й надзвичайними законами, які мають свою специфіку застосування та від- повідно впливають на особливості регулювання сфери кримінального провадження. The article describes the current state and specifics of regulatory support of criminal proceedings in emergency legal regimes. The factors and reasons for the adoption of emergency laws, which correlate with the factors that cause the need for such legal regulation, are analyzed. It is noted that for most emergency legal regimes we should talk about the multifactorial causes of their occurrence and, accordingly, the factors of their impact on various areas of legal relations. The provisions of the CPC of Ukraine and normative legal acts concerning the special regime of pre-trial investigation in the conditions of martial law, state of emergency or in the area of anti-terrorist operation are considered and it is stated that a number of normative unresolved issues remained out of the legislator’s attention. , ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of its participants, the unity of law enforcement practice, etc. The general factors influencing the legal regulation of criminal proceedings in the conditions of emergency legal regimes, which fix the specifics of the pre-trial investigation procedure, are singled out and characterized. Based on the analysis of international documents of universal and regional nature, as well as the legal positions of the ECtHR, it is concluded that criminal procedural law in emergency legal regimes is logical to consider in dialectical connection with other normative sources that undoubtedly influence the regulatory process in this area. under extraordinary conditions. The formation of legislation that provides for criminal proceedings in emergency legal regimes is characterized by the spontaneous adoption of relevant regulations It is determined that the specifics of regulation of criminal procedural legal relations in emergency legal regimes is that they are regulated not only by general norms and legislation that operates in normal life, but also by emergency laws, which have their own specific application and accordingly affect the features of regulation. spheres of criminal proceedings.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, досудове розслідування, надзвичайні правові режими, правове регу- лювання, надзвичайне законодавство, правова визначеність, criminal proceedings, pre-trial investigation, emergency legal regimes, legal regulation, emergency legislation, legal certainty
Бібліографічний опис
Тетерятник Г.К. Окремі питання правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 48. С. 98 - 101.