Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/984
Title: Норми адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні: перспективи розвитку
Authors: Томіна, Вікторія Юріївна
Keywords: аудиторська діяльність, адміністративно-правове забезпечення, аудитор, аудитор-ська організація, законодавство.
аудиторская деятельность, административно-правовое обеспечение, аудитор, аудиторская организация, законодательство.
auditing, administrative and legal framework, the auditor, the audit organization, legislation.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Томіна В.Ю. Норми адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні: перспективи розвитку / В.Ю. Томіна // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 3. - С. 149 - 153.
Abstract: У статті проведений аналіз нормативних актів та практики здійснення адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності в Україні. З’ясовано, що на нинішньому етапі розвитку цієї ді-яльності належним чином не здійснено її ефективне адміністративно-правове забезпечення. Доведено, що для підвищення ефективності адміністративно-правового забезпечення аудиторської діяльності необхідно усунути недосконалість правових актів, зокрема їх законодавчо-правовий, економічний, організаційний і соціальний характер. Обґрунтовано необхідність розробки та затвердження загальних засад державної політики в зазначеній сфері, що, у свою чергу, дозволить чітко визначити шляхи подальшого розвитку аудиторської діяльності. В статье проведен анализ нормативных актов и практики осуществления административно-правово-го обеспечения аудиторской деятельности в Украине. Установлено, что на нынешнем этапе развития этой деятельности должным образом не осуществлено ее эффективное административно-правовое обеспечение. Доказано, что для повышения эффективности административно-правового обеспечения аудиторской деятельности необходимо устранить несовершенство правовых актов, в частности их законодательно-правовой, экономический, организационный и социальный характер. Обоснована необходимость разработки и утверждения общих принципов государственной политики в указанной сфере, что, в свою очередь, позволит четко определить пути дальнейшего развития аудиторской деятельности. The article analyzed the regulations and practice of administrative and legal support audit activity in Ukraine. It was found that at the current stage of development of this activity is not properly implemented its effective administrative and legal support. Proved that to improve the administrative and legal support auditing activity necessary to eliminate imperfect acts, in particular their legislative and legal, economic, organizational and social. The necessity of the development and approval of the general principles of the state policy in this area, which, in turn, will define ways of further development of audit.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/984
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Томіна В..pdf193,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.