Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/64
Title: Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання: відповідність реформування загальної частини кримінального законодавства України принципам кримінального права
Authors: Меркулова, В.О.
Keywords: кримінальна відповідальність, покарання, кримінальне законодавство України, звіль- нення особи від кримінальної відповідальності
уголовная ответственность, наказание, уголовное законодательство Украины, освобождение лица от уголовной ответственности
criminal liability, punishment, criminal law Ukraine, exemption from criminal liability
Issue Date: 5-Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Abstract: Необхідно сконцентруватися на більш погли- бленому дослідженні теоретичних та законодавчих проблем, які є наслідком внесення змін у порядок та умови застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності та певних окремих видів звільнення від покарання щодо осіб, які вчинили корупційні злочини. Сутність і зміст даного дослідження спрямовані на пошук відповідей на досить важливі питання: “Чому саме проблема посилення кримінальної репресії щодо осіб, які вчинили корупційні діяння, має вирішуватися за рахунок загальних інститутів кримінального права? Чи узгоджується такий підхід законодавця із основни- ми принципами та засадами кримінального права та законодавства України?” З набуттям чинності змін, яких зазнала Загальна частина кримінального законодавства у 2014 р., по- стало чимало проблем теоретичного та законодав- чого характеру, які мають стати предметом більш прискіпливого дослідження науки кримінального права. На особливу увагу заслуговують питання відповідності законодавчих новел усій системі кримінального зако- нодавства, основоположним кримінально-правовим принципам. Намагання законодавця посилити суворість відпо- відальності за вчинення корупційних злочинів (отже злочинів певного виду) за рахунок положень Загальної частини кримінального законодавства є також додат- ковим підтвердженням необхідності більш глибокого дослідження такої проблеми теорії кримінального права як співвідношення та первісне значення поло- жень Особливої та Загальної частини КК у досягненні загальної попереджувальної функції кримінального права та законодавства. Адже до розглядуваних змін кримінального законодавства у 2014 р. були всі підста- ви вважати, що посилення загальної попереджувальної функції кримінального законодавства має насамперед пов’язуватися із змістом (суворістю) санкції статті.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/64
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_9.pdf146,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.