Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/60
Title: Ефективність правових механізмів залучення громадян до місцевого самоврядування та проблеми становлення локальної демократії в Україні
Authors: Мошак, О. В.
Keywords: локальна демократія, місцеве самоврядування, принцип субсидіарності, органи са- моорганізації населення, місцеві ініціативи, місцеві референдуми
локальная демократия, местное самоуправление, принцип субсидиарности, органы самоорганизации населения, местные инициативы, местные референдумы
local democracy, local government, the principle of subsidiarity, local initiatives, local referendums
Issue Date: 5-Jul-2016
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Abstract: У статті досліджуються проблемні аспекти ста- новлення локальної демократії в Україні, взаємозв’язок цього процесу з ефективністю нормативно-правового регулювання участі громадян в діяльності місцевого самоврядування. Визначаються особливості співвід- ношення понять “локальна демократія” та “місцеве самоврядування”, роль принципу субсидіарності у розвитку політичної активності й соціальної само- ідентифікації громадян, їхньому залученні в процес самоврядування. Окрему увагу приділено таким інститутам місцевого самоврядування, як органи са- моорганізації населення, місцеві ініціативи та місцеві референдуми. Ці інститути розглядаються як особливі форми волевиявлення членів територіальної громади, в яких поєднується демократичний потенціал та здатність спільноти до самоорганізації. На підставі аналізу чинних нормативно-правових актів робиться висновок про недосконалість чинного законодавства у цій сфері та пропонуються шляхи подальшого вдо- сконалення правових механізмів залучення громадян до місцевого самоврядування.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/60
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupch_2016_2_5.pdf137,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.