Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2845
Title: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Other Titles: Problems of legal enforcement of food security under martial law
Authors: Пащенко, Олександр Миколайович
Pashchenko, Oleksandr
Keywords: продовольча безпека, правове забезпечення продовольчої безпеки, аграрна політика, аграрна сфера, воєнний стан.
food security, legal enforcement of food security, agrarian policy, agrarian sector, martial law.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Пащенко О.М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 283 - 291.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню категорії «продовольча безпека» як важливого і невід’ємного складника державної аграрної політики. Розглянуто проблеми та перспективи правового забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Із метою оцінки локальних (національних) та глобаль- них (світових) ризиків продовольчій безпеці, а також визначення негативних чинників, що безпосередньо впливають на суспільні відносини у сфері виробни- цтва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції в Україні, досліджено статистичні дані, аналітичні звіти та поточна інформація з відкри- тих періодичних джерел. Автором аналізуються нормативно-правові акти, прийняті у надзвичайних умовах і спрямовані на подолання кризової ситуації, що склалася у сферах продовольчої безпеки України та глобальної продовольчої безпеки у зв’язку з пов- номасштабною російською збройною агресією. Осо- бливу увагу приділено оцінці ризиків, які можуть загрожувати суспільству, економіці та довкіллю у зв’язку з упровадженням кризового регулювання у сфері забезпечення продовольчої безпеки під час дії правового режиму воєнного стану. На основі такого аналізу сформульовано пропозиції щодо вдоскона- лення аграрного законодавства, наголошено на важ- ливості та необхідності переосмислення концепції продовольчої безпеки нашої держави з урахуванням викликів, які постали перед суспільством, економі- кою країни, навколишнім природним середовищем. Пропонується визначити на законодавчому рівні пріоритетні напрями розвитку агарної політики, зокрема забезпечення продовольчої безпеки, в умовах воєнного стану, а також у післявоєнний період, що є надзвичайно актуальним з огляду на необхідність системного підходу до процесу відновлення про- мислових об’єктів, об’єктів цивільної інфраструк- тури, природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Акцентовано увагу на тому, що майбутня комплексна державна програма має враховувати національні особливості забезпечення продовольчої безпеки і водночас містити механізми збереження балансу між національною та глобальною продоволь- чою безпекою. The scientific article is devoted to studying the category «food security» as a significant and integral component of the state agrarian policy. Despite the large number of works devoted to various aspects of food security and the high level of research, the military aggression of the Russian Federation against Ukraine makes it necessary to fundamentally rethink the concept of food security in our State, in particular, to determine priority directions for the development of agrarian policy in the conditions of martial law, as well as in the post-war period, requiring immediate (early) legal regulation. The article is aimed at assessing the risks in the field of ensuring food security in Ukraine, identifying the main problems and prospects of legal provision of food security in Ukraine under conditions of martial law. The problems and prospects of legal enforcement of food security under martial law are considered. Statistical data, analytical reports and current information from open periodic sources are researched in order to assess local (national) and global (world) food security risks and identify negative factors that directly affect public relations in the production, processing and sale of agricultural products in Ukraine. The author analyses normative legal acts adopted in emergency conditions and aimed at overcoming the crisis in the field of food security in Ukraine and global food security in connection with the large-scale Russian armed aggression. The article pays special attention to the assessment of risks that can threaten society, the economy and the environment in connection with the introduction of crisis regulation in the field of food security during the legal regime of martial law. Based on this analysis, proposals are formulated to improve agrarian legislation, noting the importance and necessity of rethinking the concept of food security in our State in the light of the challenges faced in the society, the economy of the country, natural environment. It is proposed to set, at the legislative level, the priorities for the development of agrarian policy, in particular food security, under martial law, as well as in the postwar period, which is highly relevant given the need for a systematic approach to the process of rehabilitation of industrial and civil infrastructure, natural resources, ensuring environmental security. Emphasis is placed on the fact that the forthcoming integrated State program should consider national characteristics of food security and contain mechanisms for maintaining the balance between national and global food security at the same time.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2845
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52.pdf225,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.