Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2821
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПядишев, Володимир Георгійович-
dc.contributor.authorPiadyshev, Volodymyr-
dc.contributor.authorМонастирський, М.В.-
dc.contributor.authorMonastyrskyi, M.V.-
dc.date.accessioned2022-08-16T11:43:02Z-
dc.date.available2022-08-16T11:43:02Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationПядишев В.Г., Монастирський М.В. СМАРТФОНИ В РУКАХ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 152 - 158.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2821-
dc.description.abstractМетою цієї статті є порівняння українського та зарубіжного досвіду щодо використання смарт- фонів, що знаходяться в руках у населення, для під- вищення ефективності діяльності поліції, виявлення перешкод, чому це використання не набуло достат- нього масштабу, а також встановлення напрямів усунення зазначених перешкод. Доведено, що в усіх розвинутих державах спосте- рігається стійка тенденція максимально поширити відеофіксацію пересування всіх осіб на своїх терито- ріях з метою збереження потрібних відеоматеріалів на випадок необхідності розкриття майбутніх зло- чинів. Для цього у зазначених державах здійснюється встановлення небаченої раніш кількості камер віде- оспостереження, встановлюються серверні системи колосального обсягу, розробляються та впроваджу- ються небачені раніш системи розпізнавання облич у натовпі тощо. Однак оскільки, як свідчить прак- тика, навіть таких грандіозних заходів не досить, то у зазначених провідних державах звертають увагу на можливість для вказаних цілей застосо- вувати відеоінформацію з приватних смартфонів населення. Зазначимо, що інформація від смартфо- нів перед інформацією від камер відеоспостереження має багато переваг, оскільки вона здебільшого сто- сується конкретного правопорушення, і цим виклю- чається необхідність відокремлення її від величезної маси нерелевантної інформації, що накопичується від величезної кількості камер відеоспостереження за значний проміжок часу. Слід зазначити, що різні країни у плані застосу- вання для правоохоронних цілей фото, аудіо, відеоін- формації від приватних смартфонів населення досягли різних результатів. Є певні досягнення і в Україні. На жаль, усі держави досі стикаються з певними проблемами щодо масового впровадження ідеї вико- ристання інформації з приватних смартфонів насе- лення для підвищення ефективності правоохоронної діяльності. Ми звертаємо увагу, що ці проблеми поділяються на дві групи: технічні та правові. Технічні проблеми зумовлені можливістю підробки фото, аудіо та відеодоказів. Саме через це обста- вини правопорушення, що зафіксовані безпосередньо на смартфони населення, не можуть належати до доказової бази. Через це у деяких країнах, включаючи Україну, робилися спроби з боку поліції встановлю- вати програмне забезпечення, яке виключає підробку результатів зйомки, на смартфони населення. Але, якщо це потребує реєстрації даних володарів смарт- фонів, більшість з них відмовляється від встанов- лення і, відповідно, не може надавати докази. Отже, ідея масового отримання фото, відео, аудіоданих про обставини злочинів працює вкрай обмежено. Правові проблеми в усіх державах викликані забо- роною у законодавстві цих держав робити зйомку приватних осіб та об’єкти, що належать їм, без від- повідного їхнього дозволу. Тому матеріали, зафіксо- вані на приватні смартфони, у суді не тільки відкида- ються як докази, але ще й можуть стати підставою для судового переслідування осіб, які зробили зйомку. Для усунення цих проблем необхідно вкрай ретельно переглянути особливості умов правових заборон здійснення фото, аудіо і відеозйомки приватних осіб та їхньої власності. The purpose of the article is to compare Ukrainian and foreign best pratices in the applying of smartphones in the hands of the population to improve the efficiency of the police, to identify obstacles, why this applying has not acquired a sufficient scale, as well as to establish ways to eliminate these obstacles. It has been proven that in all developed countries there is a steady tendency to maximize the spread of video recording of the transfer of all persons in the countries territories in order to save the necessary video materials to help in disclosure of possible future crimes. To this end, in these countries an unprecedented number of video surveillance cameras are being mounted, server systems of a colossal volume are being installed, previously unprecedented systems for face recognition in the crowd are being developed and implemented, etc. However, since even such grandiose measures are not enough, in these leading states they paid attention to the possibility of applying video information from private smartphones of the population for these purposes. It should be noted that for these purposes the information from smartphones has many advantages over information from CCTV cameras, since it is mainly related to the particular offense, and this eliminates the need to separate it from the huge mass of irrelevant information accumulated from a huge number of CCTV cameras over a significant period of time. Also, it should be noted that different countries in terms of the use of photo, audio, video information from private smartphones of the population for law enforcement purposes have achieved different results. There are certain achievements in Ukraine. Unfortunately, all these states still encounter certain problems on the way to the mass spread of the idea of applying information from private smartphones of the population to improve the efficiency of law enforcement. We consider that these problems should be divided into two groups: technical and legal. Technical problems exist due to the possibility of falsifying photo, audio and video evidences. That is why the circumstances of the offense recorded directly on the smartphones of the population cannot belong to the evidence base. Therefore, in some countries, including Ukraine, attempts were made by the police to install software that eliminates the falsification of recording results on the smartphones of the population. But, if this requires the registration of data of smartphone owners, most of them refuse to install and, accordingly, cannot provide evidences. As a result, the spread of the idea of mass obtaining photo-, video-, audio data about the circumstances of crimes is extremely limited. Legal problems in all states are caused by the prohibition in the legislation of these states to take pictures of individuals and objects belonging to them without their appropriate permission. Therefore, materials recorded on private smartphones are not only rejected as evidence in court, but can also become the basis for prosecution of those who made the recording. To eliminate these problems, it is necessary to carefully review the peculiarities of the conditions of legal prohibitions on taking photos, audio and video of private individuals and their property.uk_UA
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectсмартфон, відеореєстрація злочи- нів, поліція, криміналістика, законодавствоuk_UA
dc.subjectsmartphone, video recording of crimes, police, forensics, legislation.uk_UA
dc.titleСМАРТФОНИ В РУКАХ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУuk_UA
dc.title.alternativeSmartphones in the hands of the population as a means of improving police activity: a comparison of Ukrainian and foreign experienceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf212,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.