Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2253
Title: Принципи діяльності Національної поліції із забезпечення основних прав і свобод людини й громадянина
Authors: Ізбаш, Катерина Сергіївна
Izbash, Kateryna
Славінська, Ірина Валеріївна
Slavinska, Iryna
Keywords: права, свободи, Національна поліція, дотримання, людина, громадянин.
rights, freedoms, National police, compliance, people, community
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський державний університет внутрішніх справ
Citation: Ізбаш К.С., Славінська І.В. Принципи діяльності Національної поліції із забезпечення основних прав і свобод людини й громадянина // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в контексті євроінтеграції: ХІV Всеукр. наук. конф. молод. учен. (Одеса: 10 груд. 2021 р. ) С.137-140.
Abstract: Дотримання прав і свобод людини та громадянина працівниками поліції є вельми актуальною проблемою сьогодення не тільки в Україні, а й в інших Європейських країнах. Стаття 3 Конституції України, яка виступає гарантом прав і свобод людини та громадянина визначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом. Respect for human and civil rights and freedoms by police officers is a very important issue today not only in Ukraine but also in other European countries. Article 3 of the Constitution of Ukraine, which acts as a guarantor of human and civil rights and freedoms, stipulates that a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized in Ukraine as the highest social value. In accordance with the provisions of Art. 1 of the Law of Ukraine "On National Police", the National Police of Ukraine is the central executive body that serves society by ensuring protection of human rights and freedoms, combating crime, maintaining public safety and order, which is directed and coordinated by the Cabinet of Ministers through the Minister of Internal Affairs Ukraine in accordance with the law.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2253
Appears in Collections:Тези, доповіді

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ізбаш, Славінська.pdf335,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.