Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2077
Title: Інноваційні підходи до виявлення й вилучення слідів біологічного походження на речових доказах
Other Titles: Инновационные подходы к обнаружению и изъятию следов биологического происхождения на вещественных доказательствах
Authors: Янчук, А.О.
Yanchuk, A.O.
Кривда, Р.Г.
Kryvda, R.H.
Катеринчук, Іван Петрович
Katerynchuk, Ivan
Кузніченко, Сергій Олександрович
Kuznichenko, Serhii
Заєць, Олександр Михайлович
Zaiets, Oleksandr
Keywords: ідентифікація, сліди злочину, докази, судово-медична експертиза.
identification, traces of crime, evidence, forensic examination.
Issue Date: 2019
Citation: Янчук А.О. Инновационные подходы к обнаружению и изъятию следов биологического происхождения на вещественных доказательствах / А.О. Янчук, Р.Г. Кривда, И.П. Катеринчук, С.А. Кузниченко, А.М. Заец // Світ медицини та біології. - 2019. - № 3 (69). - С. 173 - 180.
Abstract: Метою роботи була розробка комплексного методичного підходу щодо проведення судово-медичної експертизи з метою ідентифікації мікрослідів, контактних слідів біологічного походження при використанні сучасних молекулярно- генетичних методів. У процесі вчинення злочину відбувається безпосередній контакт злочинця з тілом потерпілих, їх одягом, та іншими предметами навколишнього оточення, в результаті утворюються видимі і невидимі (латентні) сліди. Складність повного знищення або фальсифікації слідів біологічного походження підвищує питому вагу даних слідів в системі речових доказів. Використовувані в ідентифікаційних цілях ці докази відрізняються найбільшою вірогідністю і значимістю як у викритті обґрунтовано підозрюваних, так і у встановленні непричетність до злочинів осіб невинних. Широке впровадження і застосування методів, що дозволяють виявляти і досліджувати невидимі (латентні) ДНК містять сліди, призведе до збільшення розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі до розкриття злочинів минулих років. Освоєння і вдосконалення даного напрямку досліджень – одна з найбільш пріоритетних завдань судово- генетичної експертизи. The purpose of the work was to develop an integrated methodological approach to conducting a forensic examination to identify micro quantities, micro traces, contact traces of biological origin using modern molecular genetic methods. In the process of committing a crime, the offender is in direct contact with the body of the victims, their clothing, and other objects of the environment, resulting in invisible (latent) traces. The complexity of the complete destruction or falsification of traces of biological origin increases the proportion of these traces in the system of physical evidence. Used for identification purposes, this evidence is most reliable and significant both in exposing reasonably suspects and in establishing non-involvement in the crimes of innocent persons. The widespread introduction and application of methods to identify and investigate invisible (latent) DNA-containing traces will lead to an increase in the disclosure of grave and especially grave crimes, including the disclosure of crimes of past years. Mastering and improving this area of research is one of the highest priorities of the forensic genetic examination.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2077
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.04.22 S_med_2019_3_37.pdf328,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.