Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1954
Title: Діяльність адміністративної служби міліції на транспорті
Authors: Білий, Петро Миколайович
Bilyi, Petro
Keywords: транспорт, залізничний, водний та повітряний, діяльність органів внутрішніх справ
transport, rail, water and air, the activities of internal affairs
Issue Date: 2001
Publisher: Одеса: ОІВС
Citation: Білий П.М. Діяльність адміністративної служби міліції на транспорті: Навчальний посібник. – Одеса: Видавництво ОІВС, 2001. – 291с.
Abstract: Навчальний посібник підготовлений з урахуванням організаційної роботи адміністративної служби міліції на транспорті. у ньому розглядаються основні правові положення, система та структура курсу “діяльність адміністративної служби міліції на транспорті”, особливі тактичні прийоми організації роботи по охороні громадського порядку та громадської безпеки на об’єктах обслуговування транспорту, діяльність спеціальних установ, служби чергових частин, забезпечення дозвільної системи, особливості організації роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх, також взаємодія транспортних підрозділів з територіальними ОВС, митною службою та адміністрацією транспортних підприємств. У посібнику даються відповіді на питання теорії і практики, що найчастіше зустрічаються в процесі практичної діяльності ОВСТ. Даний навчальний посібник розрахований на курсантів та слухачів закладів освіти МВС України, практичних працівників правоохоронних органів, студентів та викладачів юридичних та транспортних вузів і факультетів. The textbook is prepared taking into account the organizational work of the administrative service of the police on transport. it considers the main legal provisions, system and structure of the course "activity of administrative service of militia on transport", special tactics of the organization of work on protection of a public order and public safety on objects of service of transport, activity of special establishments, service of duty units, maintenance of permitting system. prevention of juvenile delinquency, as well as the interaction of transport units with territorial police, customs and administration of transport enterprises. The manual provides answers to questions of theory and practice, which are most common in the process of practical activities of the OVST. This textbook is designed for cadets and students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, law enforcement practitioners, students and teachers of law and transport universities and faculties.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1954
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бiлий_на_транспортi.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.