Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1822
Title: Судовий контроль при здійсненні слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу
Authors: Ізбаш, Катерина Сергіївна
Izbash, Ekaterina
Keywords: кримінальне провадження, слідчий суддя, слідчі (розшукові) дії.
criminal proceedings, investigating judge, court, investigative (search) actions.
Issue Date: 2020
Citation: Ізбаш К.С. Судовий контроль при здійсненні слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу. Amazonia Investiga Volume 9 - Issue 28 / April 2020. Ст. 151-158.
Abstract: Мета статті полягає в тому, щоб з урахуванням аналізу законодавства та сучасних теоретичних концепцій науки кримінального процесу дослідити особливості судового контролю при здійсненні слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу. У роботі були застосовані такі методи наукового пізнання, як порівняльно-правовий, спеціальноюридичний, логіко-правовий та систематичний. Стаття присвячена окремим питанням судового контролю, що відповідно до чинного законодавства України здійснюється при наданні дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, які його потребують. Наведено слідчі (розшукові) дії, проведення яких потребує отримання попереднього дозволу від слідчого судді. Проаналізовано норми міжнародного та національного законодавства, в яких закріплені гарантії від незаконного проникнення до житла чи іншого володіння особи та проведення у них процесуальних дій. Акцентовано увагу на необхідності чіткого розмежування таких слідчих (розшукових) дій, як огляд та обшук житла чи іншого володіння особи, оскільки їх підміна призведе до визнання судом доказів недопустимими. Наведена позиція Європейського суду з прав людини щодо критерії правомірності проведення обшуку. Звернуто увагу на особливості проведення обшуку в житлі чи іншому володінні адвоката. Зроблено висновок, що ефективне забезпечення слідчим суддею прав, свобод та інтересів осіб, у житлі чи іншому володіння яких планується провести обшук, є необхідною умовою реалізації засад кримінального провадження. The purpose of the article is to investigate the peculiarities of judicial control during investigative (search) actions that require prior permission on the basis of the analysis of legislation and modern theoretical concepts of the science of criminal process. Special research methods were also used in the work, in particular, comparative legal; special legal, logical-legal and systematic. The article is devoted to specific issues of judicial control, which, in accordance with the current legislation of Ukraine, is carried out when granting permission for investigative (search) actions that require it. The investigative (search) actions that require the prior permission of the investigating judge are identified. The norms of the international and national legislation are analyzed, which enshrines guarantees from illegal entry into the dwelling or other property of a person and carrying out of procedural actions there. Attention is drawn to the need for a clear delineation of investigative (search) actions, such as inspection and house search or other property of a person, since their substitution will lead to the court finding the evidence inadmissible. The position of the European Court of Human Rights on the criteria for the lawfulness of the search is outlined. Emphasis is placed on the specifics of conducting a house search or other property of a lawyer. It is concluded that the effective provision by the investigating judge of the rights, freedoms and interests of persons whose housing or other property is planned to be searched is a necessary condition for the realization of the principles of criminal proceedings.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1822
Appears in Collections:Міжнародні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1585411692459347.pdf302,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.