Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1618
Title: Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації
Authors: Щирська, Вікторія Сергіївна
Shchyrska, Viktoria Sergiyvna
Keywords: declaration; declaring false information; confiscation; corruption; corruption crime; illegal enrichment; crimes in the field of service activity; official.
декларація; декларування недостовірної інформації; конфіскація; корупція; корупційний злочин; незаконне збагачення; злочини у сфері службової діяльності; службова особа.
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ
Citation: Щирська , В. 2019. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 112, 3 (Груд 2019), 59-64.
Abstract: Метою статті є вивчення актуальних питань кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації для формулювання шляхів удосконалення цієї кримінально-правової норми та підвищення рівня ефективності протидії корупції в Україні. Методологію дослідження становить комплекс наукових методів, а саме: термінологічний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльноправовий. Теоретичним підґрунтям дослідження є праці українських та іноземних учених, положення Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 2 жовтня 2019 року, нормативно-правові акти іноземних країн, які застосовують у протидії декларуванню недостовірної інформації та незаконному збагаченню. Наукова новизна статті полягає в тому, що в ній висвітлено актуальні проблеми, які існують у підставах кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (пов’язані з криміналізацією цього суспільно небезпечного діяння, його відмежуванням від суміжного адміністративного правопорушення, удосконаленням конструкції відповідної заборонної кримінально-правової норми, а також підвищенням рівня її ефективності шляхом запровадження механізму протидії незаконному збагаченню у формі нової криміналізації відповідного діяння та/або механізму цивільної конфіскації нез’ясованих активів), надано рекомендації щодо шляхів їх розв’язання. За результатами здійсненого дослідження сформульовано висновки стосовно: 1) обґрунтованості криміналізації декларування недостовірної інформації в Україні та можливості диференціації кримінальної відповідальності за цей злочин, зокрема шляхом віднесення певних його виявів до категорії кримінальних проступків; 2) доцільності віднесення декларування недостовірної інформації до корупційних злочинів; 3) необхідності визначення чітких меж настання адміністративної та кримінальної відповідальності за діяння, передбачені ч. 4 ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 3661 Кримінального кодексу України; 4) узгодження положення ч. 1 ст. 3661 Кримінального кодексу України з абзацом 2 примітки до цієї статті, а також необхідності заміни категорії «мінімальна заробітна плата», яку вжито в цій статті, на «неоподатковуваний мінімум доходів громадян»; 5) доцільності закріплення механізму протидії незаконному збагаченню шляхом нової криміналізації відповідних суспільно небезпечних діянь та/або механізму конфіскації нез’ясованих активів шляхом цивільної конфіскації The purpose of this paper is to study topical problems of criminal liability for declaring false information for the formulation of ways to improve the criminal law and increase of efficiency of counteraction of corruption in Ukraine. The methodology of the study is a complex of scientific methods, namely: terminological, systemic-structural, formal-logical, comparative-legal. The theoretical basis of the study is the works of Ukrainian and foreign scientists, the provisions of the Criminal Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Law of Ukraine «On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Ensuring the Effectiveness of the Institutional Mechanism for Preventing Corruption» from October 2, 2019 foreign countries used to counteract the declaration of false information and illegal enrichment. The scientific novelty of the article is that it highlights the actual problems that exist in the grounds of criminal responsibility for declaring untrue information (related to the criminalization of this socially dangerous act, its delimitation from a related administrative offense, improvement of the design of the relevant prohibition- legal norm, as well as improving its effectiveness by introducing a mechanism to counteract illegal enrichment in the form of a new criminalization of the relevant act and / or obscure mechanism of civil forfeiture of assets) and suggested recommendations for solutions. According to the results of the conducted research, the following conclusions have been formulated: 1) the validity of the criminalization of declaring false information in Ukraine and the possibility of differentiation of criminal liability for this crime, in particular by assigning certain manifestations of it to the category of criminal offenses; 2) expediency of reporting false information to corruption crimes; 3) the need to define clear limits on the occurrence of administrative and criminal liability for the actions provided for in Art. 1726 of the Administrative Code and Art.3661 of the Criminal Code of Ukraine; 4) harmonization of the provisions of Part 1 of Art. 3661 of the Criminal Code of Ukraine with paragraph 2 of the note to the same article, as well as the need to replace the category «minimum wage» used in this article with «on-taxable minimum income of citizens»; 5) the appropriateness of securing a mechanism to counteract illicit enrichment through the recriminalization of relevant socially dangerous acts and / or the seizure of unexplained assets through civil forfeiture.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1618
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdf440,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.